Video

Áp dụng công nghệ trong chăn nuôi đại gia súc và xử lý phế phụ phẩm nông nghiệp

Video   |   26/07/2022, 03:30

Công ty Cổ phần T&T 159 đã thực hiện đầu tư hệ thống trang trại và nhà máy sản xuất thực ăn và tổ chức chăn nuôi, hướng đến gia tăng sản phẩm nông nghiệp hữu cơ với triết lý "Vì chất lượng cuộc sống"

Bình luận